Целеви групи

Целевата група по проекта са всички уязвими граждани на трети страни (ГТС), посочени в чл.7, т.1 от Решение № 575/2007/ЕО, както следва:

а) всички ГТС, които все още не са получили окончателно отрицателно решение във връзка с молбата си за международна закрила в определена държава-членка и които могат да решат да се възползват от доброволното връщане, при условие че не са получили ново гражданство и не са напуснали територията на тази държава-членка;

б) всички ГТС, които се ползват от определен вид международна закрила по смисъла на Директива 2004/83/ЕО или временна закрила по смисъла на Директива 2001/55/ЕО в държава-членка и които могат да решат да се възползват от доброволното

връщане, при условие че не са получили ново гражданство и не са напуснали територията на тази държава-членка;

в) всички ГТС, които по принцип или вече не отговарят на изискванията за влизане и/или престой в държава-членка и които, задължени да напуснат територията на държавата-членка, може да се възползват от доброволното връщане;

г) всички други ГТС, които по принцип или вече не отговарят на изискванията за влизане и/или престой в държава-членка.