Специфични цели

1. Повишаване на  капацитета на националните компетентни власти, неправителствени и международни организации, извършващи дейността си в Република България, по отношение за прилагане на мерки по подпомогнато доброволно връщане и реинтеграционна помощ на граждани на трети страни, в съответствие с най-добрите Европейски практики в областта.

2. Повишаване на информираността на гражданите на трети страни, нелегално пребиваващи в Република България, за възможностите за ефективна реинтеграционна подкрепа чрез прилагане на иновативни подходи за събиране и представяне на информация за успешни практики в страните на произход.